الکابلات


"الکابلات"

Size:1×4 to 1×240 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size:1×4 to 1×240 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Al...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 1×16 to 1×95 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 2×1.5 to 3×50/25 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 2×1.5 to 3×50/25 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Al...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 2×4 to 4×50 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات"

Size: 3×4 to 3×50 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

"الکابلات الطیار المفتوح/ وقاء"

Size: 2×1.5 to 3×35/16 Standard:IEC60502/ISIRI3569 Conductor:Cu...

اطلاعات بیشتر

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.